سامندی دراروپا

سالمندی در اتحادیه اروپا

به تبعیت از اصول سازمان ملل متحد درخصوص سالمندان، اتحادیه اروپا بر ارتباط بین رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه تأکید ورزید و سیاست اجتماعی و حمایت اجتماعی را عاملی در راستای ارتقاء رشد اقتصادی درنظر گرفت. اتحادیه اروپا معتقد بود دستورالعمل ها و اصول مخصوص سالمندان باید با توجه به بافت هر کشور تدوین شود و سیاست اجتماعی را چنین تعریف کرد: سیاست اجتماعی، مسئولیت اصلی کشور در تأمین استانداردها و حقوق حداقلی است.

منشور اجتماعی اتحادیه اروپا در مورد سالمندان شامل این موارد شد:

  • حق مسکن
  • حق سلامت
  • حق تحصیل
  • حق استخدام
  • حق عدم تبعیض
  • حق حمایت اجتماعی.

مطابق با این منشور، دولت ‌های اروپایی باید حق حفاظت از سلامت، امنیت اجتماعی، مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی را برای سالمندان تضمین کند.

در پروتکل اتحادیه اروپا در مورد حمایت اجتماعی سالمندان معیار‌های زیر طراحی شد:

توانا کردن سالمندان به باقی ماندن عضو همیشگی جامعه تا حد امکان با استفاده از:

  • الف) منابع کافی برای توانمند کردن آنها در جهت داشتن یک زندگی شایسته و بازی کردن یک نقش فعال در عرصه عمومی و زندگی اجتماعی و فرهنگی؛
  • ب) ارائه اطلاعات در مورد خدمات و امکانات در دسترس سالمندان و فرصت ‌های ی برای استفاده از آنها.

توانا کردن سالمندان برای انتخاب آزادانه سبک زندگی خود و هدایت آنها به سمت زندگی مستقل در محیط‌‌های آشنا برای مدت طولانی با استفاده از:

  • الف) تهیه مسکنی مناسب برای نیازها و وضعیت سلامت آنها یا حمایت مناسب برای سازگار کردن خانه‌شان با وضعیت جسمی و روانی آنها؛
  • ب) ارائه مراقبت‌‌های بهداشتی و خدمات ضروری متناسب با وضعیت سلامت آنها.

تضمین زندگی سالمندان در نهاد‌های حمایتی مناسب، در حالی که حوزه خصوصی شان مورد احترام باشد و در تعیین شرایط زندگیشان در نهاد‌های مذکور مشارکت کنند(پروژه انجمن اروپا در مورد سالمندی در آلمان، ۲۰۰۳ ۲۰۰۰).

بنابراین اتحادیه اروپا و سایر کشورها در تدوین برنامه ‌های سیاستی حمایت خود از سالمندان از اصول پنجگانه سازمان ملل متحد (استقلال، مشارکت، مراقبت، خودباوری و کرامت) پیروی کردند و برنامه عملی مختص به سرزمین خود در حوزه سالمندان را تدوین نمودند. در ادامه به بررسی پاره ای از سیاست‌های حمایتی اتخاذی کشور‌های آلمان، ژاپن و سوئد پرداخته خواهد شد.

تهیه وتنظیم: دکترایوب نافعی