خانه / چندرسانه ای

چندرسانه ای

سالمندی در اتحادیه اروپا

سامندی دراروپا

به تبعیت از اصول سازمان ملل متحد درخصوص سالمندان، اتحادیه اروپا بر ارتباط بین رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه تأکید ورزید و سیاست اجتماعی و حمایت اجتماعی را عاملی در راستای ارتقاء رشد اقتصادی درنظر گرفت. اتحادیه اروپا معتقد بود دستورالعمل ها و اصول مخصوص سالمندان باید با توجه به …

ادامه نوشته »