خانه / اطلاعات سلامت / تغذیه / احساس تشنگی در سالمندان

احساس تشنگی در سالمندان

در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻢ ﺁﺑﻲ ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد : 

١- ﮐﺎهش ﺣﺠﻢ ﺁب

٢- ﮐﺎهش ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻐﻠﻴﻆ ادرار ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﻴﻪ هﺎ

٣- ﮐﺎهش اﺣﺴﺎس ﺗﺸﻨﮕﻲ ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺁﺑﻲ

 

همچنین ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ ﻳﺎ ﺁب و هوای ﮔﺮم ، از دﺳﺖ دادن ﺳﺮﻳﻊ ﺁب را در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ .

از دﺳﺖ دادن ﺁب ﺑﺪن ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻨﮕﻲ ﺧﻮد اهمیت ﻧﺪهند ﻳﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺁب ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ اﺳﺖ . ﻓﺮاد ﻣﺴﻨﻲ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ادرار ﺧﻮد را ﺑﻌﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎری از دﺳﺖ دادﻩ اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺁب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﻲ ﭘﺮهیز ﮐﻨﻨﺪ . در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻴﺎز واﻗﻌﻲ به ﻤﺎﻳﻌﺎت ، ﺗﺸﻨﮕﻲ زﻳﺎد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ، ﺁب و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺁن ٨ ﻟﻴﻮان اﺳﺖ . ﭼﺎی، ﺷﻴﺮ و ﻣﻴﻮﻩ هﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪاری از ﮐﻤﺒﻮد ﺁب ﺑﺪن را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻣﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ هﺎی اﻟﮑﻠﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺛﺮ ادرار ﺁورﺷﺎن اﻳﻦ ﮐﺎراﻳﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ .

 

سالمندان حتی اگر احساس تشنگی هم نداشته باشند حتما باید آب بخورند.

مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهند افراد از سن ۵۰ سالگی به بعد تشنگی را به میزان بسیار کمی احساس می کنند، از این رو میل به آب خوردن ندارند.

یبوست از شایع ترین مشکلات سالمندان امروزی محسوب می شود که دلیل اصلی آن مصرف نکردن مایعات و نوشیدنی های لازم به میزان کافی است.

بررسی ها نشان می دهند با افزایش سن تمایل بدن برای جذب آب کم شده از این رو معده، روده و بافت های بدن زود ظاهر خود را از دست می دهند و دچار چین و چروک و فرسوده شدن می شوند.

گفتنی است پزشکان معتقدند سالمندان تنها قشری هستند که لازم است حتما روزانه ۸ لیوان آب میوه طبیعی بدون قند و یا آب بنوشند. نتایج مطالعات همچنین نشان می دهد سالمندان حتی اگر احساس تشنگی هم نداشته باشند حتما  باید آب بخورند در غیر این صورت دچارعوارض پیری و تخریب بافت های بدنی خود خواهند شد.

همچنین توصیه می شود سالمندان هر قرص را حداقل با ۲ لیوان آب بخورند تا بدن به راحتی بتواند آنها را حل کند.

همچنین ببینید

هرم غذایی سالمندان

هرم غذایی سالمندان   یکی از نکات اساسی در حفظ سلامت سالمندان توجه به تغذیه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *